Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest takim dokumentem finansowym, w którym znajduje się informacja na temat sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu, jak również wyniku finansowego. Składa się ono z trzech podstawowych elementów:

  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe objaśnienia i informacje.

(więcej…)

02 lis 2017

Rachunek przepływów pieniężnych – jakie popełniamy błędy?

Mimo iż do sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią wystarczają informacje dostępne w sprawozdaniu finansowym, nieraz przygotowujący cash flow spędzają mnóstwo czasu nad prawidłowym ujęciem danej operacji.

Często niewielka nawet niewyjaśniona różnica na sumie przepływów pieniężnych może wynikać z istotnych błędów in plus i in minus w przepływach z poszczególnych rodzajów działalności. Przykładowo: 2 zł różnicy na sumie przypływów może być spowodowany tym, że w działalności operacyjnej błędnie ujęta została kwota 1.000.002 zł in plus, natomiast w działalności finansowej – błąd dotyczy kwoty 1.000.0000 zł in minus. (więcej…)

22 paź 2017

Spis z natury środków trwałych

Inwentaryzując środki trwałe, zgodnie z prawem bilansowym, opieramy się na spisie z natury (por. art. 26 UoR). Metoda spisu z natury polega na spisaniu rzeczywistej ilości należących do podmiotu środków trwałych, wyceny tych ilości, a następnie porównania wartości wynikającej ze spisu z wartością majątku wykazaną w księgach i ewidencji środków trwałych. W przypadku wystąpienia różnic, należy je wyjaśnić i odpowiednio rozliczyć.

Inwentaryzacja środków trwałych drogą spisu z natury zaczyna się już na etapie jej planowania (podobnie jak np. inwentaryzacja zapasów). Planowanie inwentaryzacji środków trwałych to proces polegający na wyznaczeniu terminu przeprowadzenia spisu, wyznaczenia zespołów spisowych, ustalenia zasad (np. jak oznaczyć coś, co zostało już zliczone, czy i kiedy należy dokonać przeliczenia kontrolnego, jak pobierać, wypełniać i zdawać arkusze spisowe etc.) i przeprowadzenia szkolenia osób biorących udział w inwentaryzacji. Tylko dobrze zaplanowany spis może dać wiarygodne wyniki! (więcej…)

12 paź 2017

Leasing finansowy – jak księgować?

Z chwilą, kiedy rozpoczynamy leasing finansowy, należy zaksięgować przedmiot umowy w wartości godziwej. Księgowanie to odbywa się w następujący sposób.

Załóżmy, że 1 czerwca 2015 roku wzięliśmy w leasing samochód osobowy o wartości 50.000 zł. Jak prawidłowo ująć to zdarzenie w ewidencji księgowej? (więcej…)

02 paź 2017

Sprawozdanie finansowe – należności zagrożone

Należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego należy objąć odpisem aktualizującym w pełnej wysokości. Z kolei należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna obejmujemy odpisem do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności.

(więcej…)

22 wrz 2017

Środki trwałe i ich grupowanie, cz. 2 z 2

Do grupy III zaliczamy kotły i maszyny energetyczne (m. in. kotły grzewcze, kotły parowe, turbiny, maszyny napędowe, maszyny elektryczne). Grupa IV to maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (obrabiarki do metali, maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, do przetłaczania i sprężania gazów i cieczy, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła). Grupa V to maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (dla przemysłu chemicznego,  maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, , odlewnicze, torfiarskie, geodezyjne, kartograficzne,  maszyny dla przemysłu surowców mineralnych). Grupa VI wreszcie to urządzenia techniczne (np. zbiorniki naziemne, urządzenia i aparatura energii elektrycznej, urządzenia dla radiofonii i telewizji).

W sprawozdaniu finansowym grupy III – VI KŚT wykazujemy łącznie jako pozycja:6911070_blog

  • urządzenia techniczne i maszyny

(więcej…)

12 wrz 2017

Środki trwałe i ich grupowanie, cz. 1 z 2

Środki trwałe obejmują osiem podstawowych grup:

Grupa 0 obejmuje grunty – bez względu na ich klasyfikację; mogą to być zarówno użytki rolne, jak i tereny budowlane, grunty leśne czy grunty pod wodami. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym według ustawy o rachunkowości grupa 0 to:4730920_blog

  • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

(więcej…)

02 wrz 2017

Sprawozdanie finansowe a bilans – dlaczego mylimy te pojęcia

W języku potocznym nie raz spotykamy zamienne używanie określenia „sprawozdanie finansowe” i „bilans”. Z rachunkowego punktu widzenia podejście takie, oczywiście, nie jest prawidłowe, ponieważ bilans jest tylko jednym z elementów sprawozdania finansowego.

3265468_blogSprawozdanie finansowe obejmuje ogół informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowym. Bilans z kolei – jako jedna ze składowych sprawozdania finansowego – zawiera jedynie wycinek informacji, w dodatku informacji o charakterze statycznym, ponieważ dotyczy sytuacji ze stanem na wybrany dzień – w przeciwieństwie np. do rachunku zysków i strat, w którym prezentowane są przychody osiągnięte i koszty  poniesione w pewnym okresie, a więc jest to zmienna dynamiczna. (więcej…)

22 sie 2017

Rachunek przepływów pieniężnych – jakie popełniamy błędy?

Aby sporządzić sprawozdanie finansowe  – rachunek przepływów pieniężnych  metodą pośrednią – wystarczają informacje dostępne w sprawozdaniu finansowym. Nieraz jednak osoba, która przygotowuje cash flow bardzo długo poszukuje prawidłowego ujęcia danej operacji w rachunku przepływów pieniężnych. Czym jest to spowodowane? 

Przede wszystkim każdy chyba księgowy pamięta, że często drobna nawet, ale nie znajdująca wyjaśnienia, różnica na sumie przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności, może wynikać z istotnych błędów in plus i in minus w przepływach z poszczególnych rodzajów działalności. Dla zilustrowania posłużmy się przykładem. Jeśli suma przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności różni się od bilansowej zmiany stanu środków pieniężnych o  2 zł (które de facto giną w wielkości całej firmy), może się okazać, że w działalności operacyjnej błędnie zaprezentowaliśmy kwota 1.000.002 zł in plus, a drugostronnie – w działalności finansowej – błąd dotyczy kwoty 1.000.0000 zł in minus.Różnica daje co prawda raptem 2 zł – ale czy jest to rachunek przepływów pieniężnych wolny od istotnych błędów? (więcej…)

12 sie 2017

Księgowy odpowiada m.in. za sprawozdanie finansowe

Księgowy kojarzy nam się tylko z osobą, która sporządza sprawozdanie finansowe. Tymczasem zakres jego obowiązków jest znacznie szerszy, choć – oczywiście – zależy on od wielkości prowadzonej działalności i jej rodzaju, a także od stanowiska księgowego.

(więcej…)

02 sie 2017