Monthly Archives: wrzesień 2015

Leasing finansowy w księgach rachunkowych

Leasing finansowy jest prezentowany odmiennie w księgach rachunkowych od leasingu operacyjnego. Z reguły z tym drugim nie ma większych kłopotów. Pytania pojawiają się jednak w przypadku leasingu finansowego: po pierwsze do ewidencji należy wprowadzić przedmiot umowy, po drugie prawidłowo ująć zobowiązanie i płatności rat, a po trzecie – chyba najtrudniejsze – na dzień wyceny wycenić zobowiązanie finansowe.

Podpisanie umowy leasingowej powoduje konieczność wprowadzenia przedmiotu umowy do ewidencji środków trwałych korzystającego. Operacja ta jest księgowana na koncie środków trwałych (lub wartości niematerialnych i prawnych – w zależności od przedmiotu umowy) w korespondencji z kontem rozrachunkowym (zobowiązania z tytułu leasingu finansowego). (więcej…)

23 wrz 2015

Sprawozdanie finansowe – kto prowadzi pełną rachunkowość?

Sprawozdanie finansowe sporządzają te jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, czyli tzw. pełną księgowość (rachunkowość). Obowiązek ten spoczywa na spółkach handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółkach cywilnych (osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

(więcej…)

03 wrz 2015