Monthly Archives: listopad 2016

Leasing finansowy – czy można uprościć?

Leasing finansowy zdefiniowany jest odmiennie w prawie bilansowym i podatkowym. Należy o tym pamiętać, ponieważ błędne sklasyfikowanie umowy wpływa na inne obszary sprawozdania finansowego: podatek dochodowy czy ujęcie zobowiązań finansowych.

Ustawodawca zezwala na pewne uproszczenie polegające na tożsamym (jednakowym) traktowaniu umowy dla celów bilansowych z przesłankami występującymi w ustawie o podatku dochodowym. (więcej…)

29 lis 2016

Środki trwałe – co to właściwie jest?

Czy wiecie, że środki trwałe zdefiniowane zostały odmiennie w ujęciu podatkowym i bilansowym?

  • Prawo bilansowe

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 Ustawy o rachunkowości, prawo bilansowe definiuje środki trwałe jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

  • nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  • inwentarz żywy

(więcej…)

12 lis 2016

Jak ująć leasing finansowy w księgach rachunkowych?

Leasing finansowy prezentujemy w księgach rachunkowych inaczej niż leasing operacyjny. Z reguły z tym drugim nie ma większych kłopotów, bo operacyjny jest niemal identyczny ze zwykłym wynajmem.. Pytania pojawiają się jednak w przypadku leasingu finansowego: po pierwsze do ewidencji należy wprowadzić przedmiot umowy, po drugie prawidłowo ująć zobowiązanie i płatności rat, a po trzecie – chyba najtrudniejsze – na dzień wyceny wycenić zobowiązanie finansowe.

Podpisanie umowy leasingowej powoduje konieczność wprowadzenia przedmiotu umowy do ewidencji środków trwałych korzystającego. Operacja ta jest księgowana na koncie środków trwałych (lub wartości niematerialnych i prawnych – w zależności od przedmiotu umowy) w korespondencji z kontem rozrachunkowym (zobowiązania z tytułu leasingu finansowego). (więcej…)

02 lis 2016