Monthly Archives: kwiecień 2016

Leasing finansowy: jak wycenić zobowiązanie finansowe?

Ujęcie zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w sprawozdaniu finansowym następuje według wartości zdyskontowanej, czyli według skorygowanej ceny nabycia zobowiązania.

Skorygowana cena nabycia zobowiązania finansowego opiera się na efektywnej stopie procentowej, którą może być wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) lub stopa rynkowa, jakiej używają leasingodawcy w harmonogramach. (więcej…)

11 kwi 2016

Jaką metodą należy sporządzić przepływy pieniężne?

Rachunek przepływów pieniężnych, często określany mianem cash flow, jest obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki podlegające obowiązkowi jego badania. W jaki sposób sporządzić przepływy pieniężne?

Ustawa o rachunkowości dopuszcza dwie metody, jakimi jednostka może sporządzić rachunek przepływów pieniężnych:

  • metoda pośrednia
  • metoda bezpośrednia.

(więcej…)

01 kwi 2016