Monthly Archives: wrzesień 2014

Kto sporządza pełne sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe może być sporządzone w dwóch formach. Umownie określmy je jako pełne i niepełne sprawozdanie finansowe. Niepełne sprawozdanie finansowe jest sporządzane przez te jednostki, które nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Składa się ono z trzech części: bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Jednostki sporządzające niepełne sprawozdanie nie mają również obowiązku ustalania aktywów i rezerwy na odroczony podatek dochodowy (chyba że jego nieustalenie istotnie zniekształca obraz jednostki – pamiętajcie o zasadzie wiarygodnego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego!).

Natomiast jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, sporządzają ponadto rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, a także prezentują podatek odroczony. Czy wiecie, które jednostki podlegają obowiązkowi badania? (więcej…)

22 wrz 2014

Środki trwałe: amortyzacja bilansowa i podatkowa

Wydawać by się mogło, że obszar środków trwałych nie należy do problemowych: wystarczy środki trwałe wprowadzić do rejestru, a całą resztą zajmie się system. Temat „środki trwałe” jest tak oczywisty, że często podczas bilansowego zamknięcia roku nie pochylamy się nad nim. A przecież…

… amortyzując środki trwałe, niejednokrotnie pomija się rozróżnienie amortyzacji bilansowej od podatkowej! (więcej…)

02 wrz 2014