Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych – jakie popełniamy błędy?

Mimo iż do sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią wystarczają informacje dostępne w sprawozdaniu finansowym, nieraz przygotowujący cash flow spędzają mnóstwo czasu nad prawidłowym ujęciem danej operacji.

Często niewielka nawet niewyjaśniona różnica na sumie przepływów pieniężnych może wynikać z istotnych błędów in plus i in minus w przepływach z poszczególnych rodzajów działalności. Przykładowo: 2 zł różnicy na sumie przypływów może być spowodowany tym, że w działalności operacyjnej błędnie ujęta została kwota 1.000.002 zł in plus, natomiast w działalności finansowej – błąd dotyczy kwoty 1.000.0000 zł in minus. (więcej…)

22 paź 2017

Rachunek przepływów pieniężnych – jakie popełniamy błędy?

Aby sporządzić sprawozdanie finansowe  – rachunek przepływów pieniężnych  metodą pośrednią – wystarczają informacje dostępne w sprawozdaniu finansowym. Nieraz jednak osoba, która przygotowuje cash flow bardzo długo poszukuje prawidłowego ujęcia danej operacji w rachunku przepływów pieniężnych. Czym jest to spowodowane? 

Przede wszystkim każdy chyba księgowy pamięta, że często drobna nawet, ale nie znajdująca wyjaśnienia, różnica na sumie przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności, może wynikać z istotnych błędów in plus i in minus w przepływach z poszczególnych rodzajów działalności. Dla zilustrowania posłużmy się przykładem. Jeśli suma przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności różni się od bilansowej zmiany stanu środków pieniężnych o  2 zł (które de facto giną w wielkości całej firmy), może się okazać, że w działalności operacyjnej błędnie zaprezentowaliśmy kwota 1.000.002 zł in plus, a drugostronnie – w działalności finansowej – błąd dotyczy kwoty 1.000.0000 zł in minus.Różnica daje co prawda raptem 2 zł – ale czy jest to rachunek przepływów pieniężnych wolny od istotnych błędów? (więcej…)

12 sie 2017

Jaką metodą należy sporządzić przepływy pieniężne?

Rachunek przepływów pieniężnych, często określany mianem cash flow, jest obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki podlegające obowiązkowi jego badania. W jaki sposób sporządzić przepływy pieniężne?

Ustawa o rachunkowości dopuszcza dwie metody, jakimi jednostka może sporządzić rachunek przepływów pieniężnych:

  • metoda pośrednia
  • metoda bezpośrednia.

(więcej…)

01 kwi 2016

Co to jest rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych obejmuje wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych. Może być sporządzony metodą pośrednią (wychodzącą od zmian bilansowych) lub bezpośrednią (do której zastosowania konieczne jest prowadzenie odpowiedniej analityki) – przy czym wybierając metodę bezpośrednią, w informacjach dodatkowych należy zaprezentować przepływy z działalności operacyjnej metodą pośrednią.

Kliknij i łatwo wylicz przepływy pieniężne

(więcej…)

22 lip 2015

Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia

Metoda pośrednia i bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych różnią się podejściem do przepływów z działalności operacyjnej, które w metodzie bezpośredniej obejmują następujące pozycje:

(więcej…)

24 lis 2014

Ryzyko błędu w rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych najczęściej przygotowujemy metodą pośrednią. I mimo iż do jego sporządzenia wystarczające są informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, któż z nas – mimo iż zadanie to wykonujemy nie po raz pierwszy – nie obawia się, że będzie on zawierał błędy.

Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z bardziej ryzykownych obszarów sprawozdania finansowego, ponieważ wystarczy niewielka niewyjaśniona różnica na sumie przepływów pieniężnych netto, żeby całe cash flow zawierało istotne błędyin plus i in minus – w poszczególnych rodzajach działalności. Różnica 1 zł na zsumowanych przepływach może wskazywać na błąd nawet w wysokości 100 tys. zł pomiędzy działalnością operacyjną, inwestycyjną lub finansową. (więcej…)

02 paź 2014