Monthly Archives: kwiecień 2017

Jak inwentaryzować środki trwałe?

Inwentaryzując środki trwałe, zgodnie z prawem bilansowym, opieramy się na spisie z natury (por. art. 26 UoR). Metoda spisu z natury polega na spisaniu rzeczywistej ilości należących do podmiotu środków trwałych, wyceny tych ilości, a następnie porównania wartości wynikającej ze spisu z wartością majątku wykazaną w księgach i ewidencji środków trwałych. W przypadku wystąpienia różnic, należy je wyjaśnić i odpowiednio rozliczyć.

Inwentaryzacja środków trwałych drogą spisu z natury zaczyna się już na etapie jej planowania (podobnie jak np. inwentaryzacja zapasów). Planowanie inwentaryzacji środków trwałych to proces polegający na wyznaczeniu terminu przeprowadzenia spisu, wyznaczenia zespołów spisowych, ustalenia zasad (np. jak oznaczyć coś, co zostało już zliczone, czy i kiedy należy dokonać przeliczenia kontrolnego, jak pobierać, wypełniać i zdawać arkusze spisowe etc.) i przeprowadzenia szkolenia osób biorących udział w inwentaryzacji. Tylko dobrze zaplanowany spis może dać wiarygodne wyniki! (więcej…)

22 kwi 2017

Krajowy Standard Rachunkowości „Środki trwałe”

Komitet Standardów Rachunkowości opracował projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”. Projekt został opracowany w dniu 5 lipca 2016 r., do 31 października Komitet przyjmował zgłaszanie uwag i komentarzy do projektu.

grafika-14Krajowy Standard Rachunkowości „Środki trwałe” obejmuje swoim zakresem takie zagadnienia, jak:

  • warunki uznania składnika majątku za środki trwałe
  • zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych
  • wartość początkowa środka trwałego
  • nakłady ponoszone w trakcie użytkowania środka trwałego
  • amortyzacja środków trwałych
  • zaprzestanie ujmowania środków trwałych
  • techniczno – organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych
  • prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym

(więcej…)

02 kwi 2017