Monthly Archives: listopad 2014

Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia

Metoda pośrednia i bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych różnią się podejściem do przepływów z działalności operacyjnej, które w metodzie bezpośredniej obejmują następujące pozycje:

(więcej…)

24 lis 2014

Leasing finansowy – przesłanki podatkowe

Ustawa o podatku dochodowym definiuje umowę leasingu jako umową nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Podobnie jak w prawie bilansowym, tak i podatkowo w praktyce wyróżnia się dwa rodzaje leasingu: leasing finansowy i leasing operacyjny. Podobnie również leasingiem operacyjnym jest taka umowa, która nie jest leasingiem finansowym. (więcej…)

13 lis 2014