Monthly Archives: wrzesień 2017

Sprawozdanie finansowe – należności zagrożone

Należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego należy objąć odpisem aktualizującym w pełnej wysokości. Z kolei należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna obejmujemy odpisem do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności.

(więcej…)

22 wrz 2017

Środki trwałe i ich grupowanie, cz. 2 z 2

Do grupy III zaliczamy kotły i maszyny energetyczne (m. in. kotły grzewcze, kotły parowe, turbiny, maszyny napędowe, maszyny elektryczne). Grupa IV to maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (obrabiarki do metali, maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, do przetłaczania i sprężania gazów i cieczy, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła). Grupa V to maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (dla przemysłu chemicznego,  maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, , odlewnicze, torfiarskie, geodezyjne, kartograficzne,  maszyny dla przemysłu surowców mineralnych). Grupa VI wreszcie to urządzenia techniczne (np. zbiorniki naziemne, urządzenia i aparatura energii elektrycznej, urządzenia dla radiofonii i telewizji).

W sprawozdaniu finansowym grupy III – VI KŚT wykazujemy łącznie jako pozycja:6911070_blog

  • urządzenia techniczne i maszyny

(więcej…)

12 wrz 2017

Środki trwałe i ich grupowanie, cz. 1 z 2

Środki trwałe obejmują osiem podstawowych grup:

Grupa 0 obejmuje grunty – bez względu na ich klasyfikację; mogą to być zarówno użytki rolne, jak i tereny budowlane, grunty leśne czy grunty pod wodami. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym według ustawy o rachunkowości grupa 0 to:4730920_blog

  • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

(więcej…)

02 wrz 2017