Ciekawostki

Sporządzając sprawozdanie finansowe nie raz mamy wątpliwości, czy prawidłowo przenieśliśmy wiedzę teoretyczną na podłoże praktyczne. Dlatego też najbezpieczniej czujemy się wówczas, jeśli ktoś pomoże nam w najtrudniejszych kalkulacjach rachunkowych – albo przynajmniej sprawdzi nasze wyliczenia.

Jeśli macie podobne obawy, zajrzyjcie na 24iValue – system, który pomoże Wam sporządzić Wasze sprawozdanie finansowe i udzieli odpowiedzi na tak trudne pytania, jak:

  • środki trwałe -kiedy należy testować środki na utratę ich wartości, w jaki sposób ustalić wielkość odpisu aktualizującego i kiedy właściwie należy tworzyć taki odpis

środki trwałe

  • rachunek przepływów pieniężnych – w jakiej działalności sklasyfikować występujące operacje, jak ująć kredyt w rachunku bieżącym, jak zaprezentować kupno obligacji

cf

  • leasing finansowy – w jaki sposób zaprezentować zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego w bilansie, jakie wartości należy ująć w rachunku wyników i jak odróżnić leasing finansowy od leasingu operacyjnego

leasing

  • instrumenty finansowe – jak prawidłowo wycenić pożyczkę według zamortyzowanego kosztu, jaka jest wartość zawartego kontraktu forward

instrumenty

  • wartość rynkowa – jak wycenić logo lub markę, jak sprawdzić wartość Twojego biznesu

wartosc rynkowa

  • podatek odroczony – jak prawidłowo wyliczyć aktywo i rezerwę na podatek odroczony, w jakiej wysokości wykazać podatek w rachunku zysków i strat

podatek DT i CIT

  • rezerwy na zobowiązania – jak odróżnić zobowiązanie warunkowe od rezerwy na zobowiązanie, w jaki sposób wyliczyć rezerwy na urlopy czy naprawy gwarancyjne

rezerwy

  • odpisy aktualizujące wartość zapasów lub należności – jak sprawdzić, czy dokonany przez nas szacunek jest wolny od istotnych błędów

odpis na naleznosci