Monthly Archives: październik 2016

Ceny transferowe – czynniki porównywalności

Dokonując analizy porównywalności dla celów dokumentacji cen transferowych, musimy rozważyć różne czynniki porównywalności, czyli istotne różnice między porównywanymi transakcjami lub przedsiębiorstwami.

3467604_blog_50Do określenia stopnia rzeczywistej porównywalności, a następnie dokonania odpowiednich korekt w celu ustalenia warunków zgodnych z zasadą wolnego rynku (lub ich zestawu) niezbędne jest porównanie tych cech transakcji lub przedsiębiorstw, które mogą wpłynąć na warunki transakcji zgodnych z zasadą wolnego rynku. Obejmują one:

  • cechy charakterystyczne dóbr lub usług transferowanych
  • funkcje wykonywane przez strony (biorąc pod uwagę użyte aktywa i podejmowane ryzyko)
  • warunki umowne
  • sytuację ekonomiczną stron oraz
  • stosowane przez nie strategie handlowe i przemysłowe.

Znaczenie każdego z tych czynników przy ustalaniu porównywalności zależy od natury transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi i przyjętej metody ustalania cen.

Jeśli chcesz uzyskać ofertę przygotowania dokumentacji cen transferowych, kliknij tutaj i dowiedz się więcej.

 

28 paź 2016

Czy musisz sporządzać pełne sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe może być sporządzone w dwóch formach. Umownie określmy je jako pełne i niepełne sprawozdanie finansowe. Niepełne sprawozdanie finansowe jest sporządzane przez te jednostki, które nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Składa się ono z trzech części: bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Jednostki sporządzające niepełne sprawozdanie nie mają również obowiązku ustalania aktywów i rezerwy na odroczony podatek dochodowy (chyba że jego nieustalenie istotnie zniekształca obraz jednostki – pamiętajcie o zasadzie wiarygodnego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego!).

Natomiast jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, sporządzają ponadto rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, a także prezentują podatek odroczony. Czy wiecie, które jednostki podlegają obowiązkowi badania? (więcej…)

22 paź 2016

Ceny transferowe – sankcje za brak dokumentacji

Dokumentację cen transferowych Podatnik powinien przedstawić w ciągu 7 dni od wezwania urzędu skarbowego. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu poważne sankcje podatkowe oraz karno – skarbowe.

Sankcje podatkowe

  • Sankcja 50% w zakresie różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym  a ustalonym przez organ podatkowy

(więcej…)

18 paź 2016

Co zawiera sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest takim dokumentem finansowym, w którym znajduje się informacja na temat sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu, jak również wyniku finansowego. Składa się ono z trzech podstawowych elementów:

  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe objaśnienia i informacje.

grafika nr 20Ponadto jednostki, które podlegają badaniu przez biegłego rewidenta sporządzają  dodatkowo zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Trzeba pamiętać również o tym, że samo sprawozdanie finansowe nie jest wystarczające, bowiem ustawa o rachunkowości nakazuje, aby do rocznego sprawozdania finansowego dołączyć ponadto sprawozdanie z działalności jednostki.

A zatem zachęcamy Was do podążania razem z nami przez tajemnice sporządzania sprawozdania finansowego. Uważając na najczęściej popełniane błędy, poprowadzimy Was przez takie zagadnienia jak: środki trwałe, rachunek przepływów pieniężnych czy leasing finansowy.

12 paź 2016

Ceny transferowe – co to jest?

Cena może być określona jako po prostu wartość, która wyrażona jest w określonych jednostkach pieniężnych, którą kupujący płaci sprzedającemu za dobra lub usługi będące przedmiotem transakcji.

Ceny transferowe (ang. transfer pricing) są cenami występującymi w transakcjach realizowanych przez podmioty powiązane.

Za ceny transferowe są uważane także ceny w transakcjach zawieranych z podmiotami mającymi swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „raju podatkowym”). (więcej…)

08 paź 2016

Kidy sporządzić sprawozdanie finansowe

Ustawa o rachunkowości nie narzuca największej częstotliwości sporządzania sprawozdania finansowego, jednakże mówi, kiedy przynajmniej należy je przygotować. „Przynajmniej” a więc nie „rzadziej niż”.


Jednostka, która podlega przepisom ustawy o rachunkowości, sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj.: (więcej…)

02 paź 2016