Rachunek przepływów pieniężnych – jakie popełniamy błędy?

Mimo iż do sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią wystarczają informacje dostępne w sprawozdaniu finansowym, nieraz przygotowujący cash flow spędzają mnóstwo czasu nad prawidłowym ujęciem danej operacji.

Często niewielka nawet niewyjaśniona różnica na sumie przepływów pieniężnych może wynikać z istotnych błędów in plus i in minus w przepływach z poszczególnych rodzajów działalności. Przykładowo: 2 zł różnicy na sumie przypływów może być spowodowany tym, że w działalności operacyjnej błędnie ujęta została kwota 1.000.002 zł in plus, natomiast w działalności finansowej – błąd dotyczy kwoty 1.000.0000 zł in minus.

10101127_blogO ile jednak pewnie powtarzalne zdarzenia nie sprawiają aż tak wiele trudności, o tyle zdecydowanie częściej pojawiają się one już w przypisaniu zdarzeń nierutynowych, występujących czasem tylko jednorazowo.

Nieprawidłowo sporządzone jest również sprawozdanie, które w notach nie zawiera wyjaśnień do istotnych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych, nie wynikających bezpośrednio ze zmian bilansowych. Błędnie przyjmuje się bowiem, że jeśli cash flow zostało sporządzone metodą pośrednią, w informacji dodatkowej nie trzeba już nic więcej prezentować, podczas gdy ustawa o rachunkowości wyraźnie nakazuje, aby w przypadku istotnych różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji bilansowych oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych wyjaśniać ich przyczyny właśnie w notach do sprawozdania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *