Tag Archives: środki trwałe

Spis z natury środków trwałych

Inwentaryzując środki trwałe, zgodnie z prawem bilansowym, opieramy się na spisie z natury (por. art. 26 UoR). Metoda spisu z natury polega na spisaniu rzeczywistej ilości należących do podmiotu środków trwałych, wyceny tych ilości, a następnie porównania wartości wynikającej ze spisu z wartością majątku wykazaną w księgach i ewidencji środków trwałych. W przypadku wystąpienia różnic, należy je wyjaśnić i odpowiednio rozliczyć.

Inwentaryzacja środków trwałych drogą spisu z natury zaczyna się już na etapie jej planowania (podobnie jak np. inwentaryzacja zapasów). Planowanie inwentaryzacji środków trwałych to proces polegający na wyznaczeniu terminu przeprowadzenia spisu, wyznaczenia zespołów spisowych, ustalenia zasad (np. jak oznaczyć coś, co zostało już zliczone, czy i kiedy należy dokonać przeliczenia kontrolnego, jak pobierać, wypełniać i zdawać arkusze spisowe etc.) i przeprowadzenia szkolenia osób biorących udział w inwentaryzacji. Tylko dobrze zaplanowany spis może dać wiarygodne wyniki! (więcej…)

12 paź 2017

Środki trwałe i ich grupowanie, cz. 2 z 2

Do grupy III zaliczamy kotły i maszyny energetyczne (m. in. kotły grzewcze, kotły parowe, turbiny, maszyny napędowe, maszyny elektryczne). Grupa IV to maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (obrabiarki do metali, maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, do przetłaczania i sprężania gazów i cieczy, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła). Grupa V to maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (dla przemysłu chemicznego,  maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, , odlewnicze, torfiarskie, geodezyjne, kartograficzne,  maszyny dla przemysłu surowców mineralnych). Grupa VI wreszcie to urządzenia techniczne (np. zbiorniki naziemne, urządzenia i aparatura energii elektrycznej, urządzenia dla radiofonii i telewizji).

W sprawozdaniu finansowym grupy III – VI KŚT wykazujemy łącznie jako pozycja:6911070_blog

 • urządzenia techniczne i maszyny

(więcej…)

12 wrz 2017

Środki trwałe i ich grupowanie, cz. 1 z 2

Środki trwałe obejmują osiem podstawowych grup:

Grupa 0 obejmuje grunty – bez względu na ich klasyfikację; mogą to być zarówno użytki rolne, jak i tereny budowlane, grunty leśne czy grunty pod wodami. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym według ustawy o rachunkowości grupa 0 to:4730920_blog

 • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

(więcej…)

02 wrz 2017

Środki trwałe – amortyzacja w sprawozdaniu finansowym

Wydawać by się mogło, że środki trwałe nie są w ogóle problemowym obszarem rachunkowości. Nic bardziej mylnego! Jakże często są one nieprawidłowo prezentowane w sprawozdaniu finansowym – począwszy od rozpoznania środków w leasingu do prawidłowego naliczania amortyzacji.

Amortyzacja środków trwałych nie zawsze prawidłowo jest rozpoznawana dla celów bilansowych. Stawki często są przypisywane przy uwzględnieniu  jedynie KŚT (a więc zasad podatkowych!), a nie na podstawie okresu ekonomicznej przydatności. Zrównanie stawek podatkowych i bilansowych w wielu przypadkach nie jest prawidłowe, gdyż zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość księgowa powinna być kształtowana przez rzeczywisty okres użytkowania danego przedmiotu, a nie okres normatywny, wynikający z ustawy o podatku dochodowym. (więcej…)

22 lip 2017

Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest takim dokumentem finansowym, w którym znajduje się informacja na temat sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu, jak również wyniku finansowego. Składa się ono z trzech podstawowych elementów:

 • bilansu
 • rachunku zysków i strat
 • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe objaśnienia i informacje.

grafika nr 20Ponadto jednostki, które podlegają badaniu przez biegłego rewidenta sporządzają  dodatkowo zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Trzeba pamiętać również o tym, że samo sprawozdanie finansowe nie jest wystarczające, bowiem ustawa o rachunkowości nakazuje, aby do rocznego sprawozdania finansowego dołączyć ponadto sprawozdanie z działalności jednostki.

A zatem zachęcamy Was do podążania razem z nami przez tajemnice sporządzania sprawozdania finansowego. Uważając na najczęściej popełniane błędy, poprowadzimy Was przez takie zagadnienia jak: środki trwałe, rachunek przepływów pieniężnych czy leasing finansowy.

02 maj 2017

Jak inwentaryzować środki trwałe?

Inwentaryzując środki trwałe, zgodnie z prawem bilansowym, opieramy się na spisie z natury (por. art. 26 UoR). Metoda spisu z natury polega na spisaniu rzeczywistej ilości należących do podmiotu środków trwałych, wyceny tych ilości, a następnie porównania wartości wynikającej ze spisu z wartością majątku wykazaną w księgach i ewidencji środków trwałych. W przypadku wystąpienia różnic, należy je wyjaśnić i odpowiednio rozliczyć.

Inwentaryzacja środków trwałych drogą spisu z natury zaczyna się już na etapie jej planowania (podobnie jak np. inwentaryzacja zapasów). Planowanie inwentaryzacji środków trwałych to proces polegający na wyznaczeniu terminu przeprowadzenia spisu, wyznaczenia zespołów spisowych, ustalenia zasad (np. jak oznaczyć coś, co zostało już zliczone, czy i kiedy należy dokonać przeliczenia kontrolnego, jak pobierać, wypełniać i zdawać arkusze spisowe etc.) i przeprowadzenia szkolenia osób biorących udział w inwentaryzacji. Tylko dobrze zaplanowany spis może dać wiarygodne wyniki! (więcej…)

22 kwi 2017

Krajowy Standard Rachunkowości „Środki trwałe”

Komitet Standardów Rachunkowości opracował projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”. Projekt został opracowany w dniu 5 lipca 2016 r., do 31 października Komitet przyjmował zgłaszanie uwag i komentarzy do projektu.

grafika-14Krajowy Standard Rachunkowości „Środki trwałe” obejmuje swoim zakresem takie zagadnienia, jak:

 • warunki uznania składnika majątku za środki trwałe
 • zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych
 • wartość początkowa środka trwałego
 • nakłady ponoszone w trakcie użytkowania środka trwałego
 • amortyzacja środków trwałych
 • zaprzestanie ujmowania środków trwałych
 • techniczno – organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych
 • prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym

(więcej…)

02 kwi 2017

Środki trwałe a trwała utrata wartości

Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostki obowiązek weryfikacji, czy nie nastąpiła tzw. trwała utrata wartości środków trwałych. Niestety, w praktyce bardzo często bezkrytycznie przyjmowane jest założenie, że nie jest możliwe, aby to zjawisko nas dotyczyło, w związku z czym zupełnie odstępuje się od dalszej analizy. A przecież tylko analiza przesłanek na wystąpienie trwałej utraty wartości pozwala stwierdzić, czy konieczny jest test szczegółowy i czy należy aktywa objąć odpisem aktualizującym. (więcej…)

12 sty 2017

Środki trwałe – co to właściwie jest?

Czy wiecie, że środki trwałe zdefiniowane zostały odmiennie w ujęciu podatkowym i bilansowym?

 • Prawo bilansowe

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 Ustawy o rachunkowości, prawo bilansowe definiuje środki trwałe jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

 • nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 • inwentarz żywy

(więcej…)

12 lis 2016

Środki trwałe w leasingu operacyjnym

Środki trwałe w leasingu operacyjnym w zasadzie traktowane są analogicznie, jak byśmy je wynajmowali. Nie są naszą własnością, a skoro nie są naszą własnością, to nie mamy prawa wykazywać ich w naszej ewidencji. Idąc dalej – skoro nie wykazujemy ich w naszej ewidencji, również nie możemy dokonywać od niech odpisów amortyzacyjnych.

3577071_blogSamochód, komputer czy jakiekolwiek inne środki trwałe leasingowane w leasingu operacyjnym traktujemy analogicznie, jak np. pomieszczenie biurowe, które wynajmujemy. Mimo iż korzystamy z biura, nie wykazujemy go w naszych księgach. (więcej…)

22 sie 2016