Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe składa się z trzech elementarnych części: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe podlegające corocznemu badaniu obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy
inwestycyjnych – zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych, z tym zastrzeżeniem, że sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku przepływów pieniężnych.

Bilans jest pewnego rodzaju fotografią jednostki na dany dzień. Prezentuje on informacje na temat wielkości majątku (aktywów, składających się z aktywów trwałych oraz obrotowych) oraz źródeł finansowania tego majątku (pasywów, obejmujących kapitał własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania). W polskim prawie obowiązuje zasada prezentacji danych w bilansie według rosnącego stopnia możliwości upłynnienia majątku.

Rachunek zysków i strat, zwany rachunkiem wyników, dostarcza informacji na temat poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w wybranym przedziale czasowym. Stanowi on dynamiczny obraz jednostki.

Informacja dodatkowe stanowią uzupełnienie danych zaprezentowanych w bilansie i rachunku wyników. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera podstawowe informacje o jednostce oraz stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości, natomiast dodatkowe informacje i objaśnienia są rozszerzeniem danych zaprezentowanych w bilansie i rachunku wyników.


10101127_blogŚrodki trwałe najbardziej narażone na ryzyko błędu są w zakresie przypisania odpowiedniej stawki amortyzacyjnej oraz utraty wartości.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj:
Środki trwałe – jakie są najczęściej popełniane błędy w sprawozdawczości?


 

cashflowPełne sprawozdanie finansowe składa się z pięciu elementów, które poza podstawowymi, obejmują dodatkowo rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitałach własnych.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj:
Ryzyko błędu w rachunku przepływów pieniężnych


2013-08-05Pełne sprawozdanie finansowe składa się z pięciu elementów, które poza podstawowymi, obejmują dodatkowo rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitałach własnych.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj:
Kto sporządza pełne sprawozdanie finansowe?


6537547_blog_18Każda jednostka ma prawo wyboru metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych spośród dwóch: metody pośredniej i bezpośredniej, które, de facto, różnią się jedynie prezentacją przepływów z działalności operacyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj:
Jaką metodą należy sporządzić przepływy pieniężne?


3577071_blogStawki amortyzacji bilansowej (księgowej) powinny uwzględniać przede wszystkim okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Ponadto podlegają one corocznej weryfikacji.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj:
Środki trwałe: amortyzacja bilansowa i podatkowa


blog_201301310829517413162881Leasing finansowy jest narzędziem, które po które przedsiębiorcy sięgają coraz częściej. Swoją historią sięga jeszcze starożytnej Mezopotamii. W dzisiejszej praktyce istnieją dwie, a właściwie trzy odmiany leasingu.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj:
Leasing finansowy jako jedna z form finansowania działalności


15993765_blogSprawozdanie finansowe należy sporządzać na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych – taki obowiązek na jednostki nakłada Ustawa o rachunkowości. Czy księgi rachunkowe zamyka się tylko na dzień kończący dany rok obrotowy?

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj:
Kiedy należy sporządzać sprawozdanie finansowe?


grafika nr 20Sprawozdanie finansowe składa się z trzech (sprawozdanie uproszczone, niepełne) lub pięciu (sprawozdanie pełne) elementów: bilansu, rachunku wyników, zestawienia zmian w kapitałach własnych, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych objaśnień.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj:
Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *