Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia

Metoda pośrednia i bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych różnią się podejściem do przepływów z działalności operacyjnej, które w metodzie bezpośredniej obejmują następujące pozycje:

(więcej…)

24 lis 2014

Leasing finansowy – przesłanki podatkowe

Ustawa o podatku dochodowym definiuje umowę leasingu jako umową nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Podobnie jak w prawie bilansowym, tak i podatkowo w praktyce wyróżnia się dwa rodzaje leasingu: leasing finansowy i leasing operacyjny. Podobnie również leasingiem operacyjnym jest taka umowa, która nie jest leasingiem finansowym. (więcej…)

13 lis 2014

Leasing finansowy – uproszczenie klasyfikacji umów

Leasing finansowy zdefiniowany jest odmiennie w prawie bilansowym i podatkowym. Należy o tym pamiętać, ponieważ błędne sklasyfikowanie umowy wpływa na inne obszary sprawozdania finansowego: podatek dochodowy czy ujęcie zobowiązań finansowych.

Ustawodawca zezwala na pewne uproszczenie polegające na tożsamym (jednakowym) traktowaniu umowy dla celów bilansowych z przesłankami występującymi w ustawie o podatku dochodowym. (więcej…)

22 paź 2014

Ryzyko błędu w rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych najczęściej przygotowujemy metodą pośrednią. I mimo iż do jego sporządzenia wystarczające są informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, któż z nas – mimo iż zadanie to wykonujemy nie po raz pierwszy – nie obawia się, że będzie on zawierał błędy.

Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z bardziej ryzykownych obszarów sprawozdania finansowego, ponieważ wystarczy niewielka niewyjaśniona różnica na sumie przepływów pieniężnych netto, żeby całe cash flow zawierało istotne błędyin plus i in minus – w poszczególnych rodzajach działalności. Różnica 1 zł na zsumowanych przepływach może wskazywać na błąd nawet w wysokości 100 tys. zł pomiędzy działalnością operacyjną, inwestycyjną lub finansową. (więcej…)

02 paź 2014

Kto sporządza pełne sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe może być sporządzone w dwóch formach. Umownie określmy je jako pełne i niepełne sprawozdanie finansowe. Niepełne sprawozdanie finansowe jest sporządzane przez te jednostki, które nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Składa się ono z trzech części: bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Jednostki sporządzające niepełne sprawozdanie nie mają również obowiązku ustalania aktywów i rezerwy na odroczony podatek dochodowy (chyba że jego nieustalenie istotnie zniekształca obraz jednostki – pamiętajcie o zasadzie wiarygodnego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego!).

Natomiast jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, sporządzają ponadto rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, a także prezentują podatek odroczony. Czy wiecie, które jednostki podlegają obowiązkowi badania? (więcej…)

22 wrz 2014

Środki trwałe: amortyzacja bilansowa i podatkowa

Wydawać by się mogło, że obszar środków trwałych nie należy do problemowych: wystarczy środki trwałe wprowadzić do rejestru, a całą resztą zajmie się system. Temat „środki trwałe” jest tak oczywisty, że często podczas bilansowego zamknięcia roku nie pochylamy się nad nim. A przecież…

… amortyzując środki trwałe, niejednokrotnie pomija się rozróżnienie amortyzacji bilansowej od podatkowej! (więcej…)

02 wrz 2014