Leasing finansowy – jak księgować?

Z chwilą, kiedy rozpoczynamy leasing finansowy, należy zaksięgować przedmiot umowy w wartości godziwej. Księgowanie to odbywa się w następujący sposób.

Załóżmy, że 1 czerwca 2015 roku wzięliśmy w leasing samochód osobowy o wartości 50.000 zł. Jak prawidłowo ująć to zdarzenie w ewidencji księgowej?

Bez tytułu

Płatności leasingowe dzielą się na dwie części: kapitałową, zmniejszającą zobowiązanie, oraz odsetkową, stanowiącą koszty finansowe. Opłata wstępna (jeśli dotyczy) również jest traktowana jako zobowiązanie (rozrachunki) finansowe.

Informację na temat leasingowanych przedmiotów powinny zostać zamieszczone w bilansie w pozycji Wartości niematerialne lub prawne lub Rzeczowe aktywa trwałe. Natomiast zdyskontowana wartość bieżąca zobowiązań leasingowych wykazywana jest w źródłach finansowania majątku w pozycji zobowiązań finansowych – odpowiednio krótko- i   długoterminowych.

W rachunku wyników natomiast powinna znaleźć się informacja na temat kosztów amortyzacji (jeśli wariant porównawczy, jeśli kalkulacyjny – koszty rodzajowe powinny zostać zaprezentowane w notach dodatkowych). Część odsetkowa rat ujmowana jest jako koszt finansowy w pozycji odsetki.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *