Monthly Archives: styczeń 2017

Do kiedy zatwierdzić sprawozdanie finansowe?

Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki, który zobligowany jest do zapewnienia jego przygotowania nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Kierownik jednostki przedstawia sprawozdanie odpowiednim organom.

Sprawozdanie finansowe powinna podpisać osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz z kierownikiem jednostki. Jeżeli natomiast jednostką kieruje organ wieloosobowy, podpis powinni złożyć wszyscy członkowie tego organu. (więcej…)

22 sty 2017

Środki trwałe a trwała utrata wartości

Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostki obowiązek weryfikacji, czy nie nastąpiła tzw. trwała utrata wartości środków trwałych. Niestety, w praktyce bardzo często bezkrytycznie przyjmowane jest założenie, że nie jest możliwe, aby to zjawisko nas dotyczyło, w związku z czym zupełnie odstępuje się od dalszej analizy. A przecież tylko analiza przesłanek na wystąpienie trwałej utraty wartości pozwala stwierdzić, czy konieczny jest test szczegółowy i czy należy aktywa objąć odpisem aktualizującym. (więcej…)

12 sty 2017