Krajowy Standard Rachunkowości „Środki trwałe”

Komitet Standardów Rachunkowości opracował projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”. Projekt został opracowany w dniu 5 lipca 2016 r., do 31 października Komitet przyjmował zgłaszanie uwag i komentarzy do projektu.

grafika-14Krajowy Standard Rachunkowości „Środki trwałe” obejmuje swoim zakresem takie zagadnienia, jak:

  • warunki uznania składnika majątku za środki trwałe
  • zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych
  • wartość początkowa środka trwałego
  • nakłady ponoszone w trakcie użytkowania środka trwałego
  • amortyzacja środków trwałych
  • zaprzestanie ujmowania środków trwałych
  • techniczno – organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych
  • prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym

KSR „Środki trwałe” wyjaśnia zatem m.in. zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, jak również zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniu finansowym jednostki, przy czym projektowany standard nie ma zastosowania do aktywów biologicznych, w tym inwentarza żywego i roślin. Standard nie omawia też zagadnień związanych z zamianą jednego środka trwałego na inny środek trwały. Zgodnie z zapowiedzią Komitetu, problematyka ta będzie przedmiotem regulacji odrębnych dokumentów Komitetu Standardów Rachunkowości.

Zagadnienia związane ze środkami trwałymi występują powszechnie wśród jednostek stosujących Ustawę o rachunkowości. Projekt standardu nie obejmuje zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów podatkowych dotyczących środków trwałych i ich amortyzacji. Jednakże należy podkreślić, że ewidencja księgowa środków trwałych ma zapewnić możliwość prawidłowego obliczenia podatku dochodowego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *