Sprawozdanie finansowe – jak wyliczyć odpis

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Ważne! Jeśli niezapłacona należność uległa przedawnieniu, została umorzona lub uznana za nieściągalną, to nie tworzy się na nią odpisu aktualizującego. Zaistnienie tych przesłanek jest podstawą do definitywnego wyksięgowania niezapłaconej należności z ksiąg rachunkowych i ujęcia jej w pozostałych kosztach operacyjnych (lub kosztach finansowych).

5118812_blog_39Odpis aktualizujący należności ma charakter przejściowy, co oznacza tyle, że jeśli ustaną przyczyny dokonanego odpisu, całość lub część odpisu zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych – w zależności od rodzaju należności, jakie były tym odpisem objęte.

Jeżeli przyczyną ustania odpisu była spłata należności, do przychodów księguje się równolegle księgowanie spłat.

Należności w bilansie (w sprawozdaniu finansowym) wykazuje się w kwocie netto, tzn. pomniejszone o dotychczas dokonane odpisy. Jednakże w księgach rachunkowych należności nie są wyksięgowywane – jest do nich prowadzone konto korygujące, w którym po stronie „Ma” wykazuje się wartości odpisów aktualizujących.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *