Sprawozdanie finansowe – odpis na należności

W większości sprawozdań finansowych ujawniamy pozycję należności – bądź to należności handlowych (z tytułu dostaw i usług), należności budżetowe czy inne należności. Wśród nich miejsce swoje znajdują także należności sporne i wątpliwe – np. należności od kontrahenta, który ogłosił upadłość lub został postawiony w stan likwidacji.

Czy wiecie, jak należy wycenić takie należności w sprawozdaniu finansowym?

naleznosciCo do zasady, ustawa o rachunkowości jednoznacznie wskazuje, że należności wyceniamy w księgach rachunkowych nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Przy czym wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisem aktualizującym obejmuje się m. in. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu. W takim przypadku należy utworzyć odpis do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu – komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *