Środki trwałe – czym jest wartość początkowa (CIT)

Określenie wartości początkowej środków trwałych ma istotny wpływ na opodatkowanie podatkiem CIT. Wartość początkowa bowiem stanowi podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszty uzyskania przychodu. Zatem błędne jej określenie skutkować może zniekształceniem wysokości kosztów podatkowych, powodującym zaległości podatkowe.

4950222_blog_14Sposób, w jaki należy określić podatkową wartość początkową środków trwałych, znajdziemy w art. 16g Ustawy o podatku CIT:

 1. w razie odpłatnego nabycia – cenę nabycia środków trwałych
 2. w razie częściowo odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu świadczenia w naturze;
 3. w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia
 4. w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób- wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości;
 5. w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni – ustaloną przez podatnika, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

W razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną wartość początkową określa się w następujący sposób:

 • wartość początkową określoną w ewidencji , od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
 • wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany u wspólnika wnoszącego wkład,
 • wartość rynkowa- jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

W razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową:

 • wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne,
 • wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane;

W razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej do spółki kapitałowej przez podmiot komercjalizujący – wartość ustala się:

 • w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład – w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
 • w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia – w przypadku pozostałych składników

W razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki – ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

W razie nabycia, w następstwie wykonania świadczenia niepieniężnego – wartość wierzytelności (należności) uregulowanej w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego.

W przypadku prowadzenia przez podatnika działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład lub przeniesienia przez spółki zawiązane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) i spółdzielnie zawiązane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) ich siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wartość wynikająca z ksiąg podatkowych podatnika, nie wyższą jednak od wartości rynkowej składnika majątku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *