Sprawozdanie finansowe – cechy kontraktów długoterminowych

Bez tytułu
Zagadnienie kontraktów długoterminowych zostało podjęte w polskim prawie bilansowym a art. 34a Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny.

Powyższe przybliża nam cechy, jakie powinien spełniać dany kontrakt, aby został nazwany kontraktem długoterminowym:

  • usługa musi być objęta umową
  • okres realizacji umowy jest dłuższy niż 6 miesięcy
  • usługa na dzień bilansowy (dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego) jest niezakończona (niezakończoną jest np. usługa, która mimo wykonania 100% budżetu kosztów nie została jeszcze formalnie odebrana, a więc nie ma podpisanego protokołu zdawczo – odbiorczego)
  • usługa na dzień bilansowy jest wykonana w istotnym stopniu (istotność ta powinna zostać określona szczegółowo w polityce rachunkowości, np. wycenie podlegają kontrakty długoterminowe, których stopień wykonania przekracza 5%).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *