Czy musisz sporządzać pełne sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe może być sporządzone w dwóch formach. Umownie określmy je jako pełne i niepełne sprawozdanie finansowe. Niepełne sprawozdanie finansowe jest sporządzane przez te jednostki, które nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Składa się ono z trzech części: bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Jednostki sporządzające niepełne sprawozdanie nie mają również obowiązku ustalania aktywów i rezerwy na odroczony podatek dochodowy (chyba że jego nieustalenie istotnie zniekształca obraz jednostki – pamiętajcie o zasadzie wiarygodnego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego!).

Natomiast jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, sporządzają ponadto rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, a także prezentują podatek odroczony. Czy wiecie, które jednostki podlegają obowiązkowi badania?

2013-08-05W pierwszej kolejności pełne sprawozdanie finansowe sporządzają grupy kapitałowe (skonsolidowane sprawozdanie finansowe) oraz kontynuujące działalność: banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, spółki akcyjne (bez spółek w organizacji).

Ponadto badaniu podlega sprawozdanie finansowe pozostałych jednostek kontynuujących działalność, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość co najmniej 2,5 mln euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość co najmniej 5 mln euro.

Pod pojęciem „jednostki” rozumieć należy mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium RP:
  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym w organizacji) i spółki cywilne oraz inne osoby prawne
  • osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1,2 mln euro
  • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  • gminy, powiaty, województwa i ich związków, a także państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki i zakłady budżetowe
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
  • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
  • inne jednostki otrzymujące realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Badaniu podlega również sprawozdanie finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR oraz roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *