Ceny transferowe – co to jest?

Cena może być określona jako po prostu wartość, która wyrażona jest w określonych jednostkach pieniężnych, którą kupujący płaci sprzedającemu za dobra lub usługi będące przedmiotem transakcji.

Ceny transferowe (ang. transfer pricing) są cenami występującymi w transakcjach realizowanych przez podmioty powiązane.

Za ceny transferowe są uważane także ceny w transakcjach zawieranych z podmiotami mającymi swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „raju podatkowym”).Ordynacja podatkowa definiuje ceny transferowe w następujący sposób „Przez cenę transakcyjną rozumie się cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług”.

Jeśli nie wiesz, jak przygotować dokumentację cen transferowych, kliknij tutaj. Przygotujemy ją specjalnie dla Ciebie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *