Ceny transferowe

Ceny transferowe – jak określić próg wartościowy?

Wraz ze znowelizowanymi przepisami dotyczącymi cen transferowych, na Podatnika został nałożony obowiązek dokumentowania istotnych transakcji i innych zdarzeń. Co kryje się pod pojęciem istotne zdarzenia?

Zgodnie z Ustawą o CIT, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:
1) 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
2) 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
3) 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.

09 Lip 2018

Do kiedy należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

W dniu 15 marca 2018 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, wydłużony został termin przygotowywania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a więc do 30 września 2018 r. Przypomnijmy, że zgodnie z pierwotnie wprowadzonymi zmianami w Ustawie o CIT, termin ten ubiegał w dniu 31 marca (w dniu złożenia zeznania podatkowego).

Wydłużony o pół roku został termin:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej
  • złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Należy przy tym podkreślić, że wydłużony termin obowiązuje tylko w roku 2018 i 2019 (a więc za transakcje mające miejsce w roku 2017 i 2018).

02 Lip 2018

Ceny transferowe – czynniki porównywalności

Dokonując analizy porównywalności dla celów dokumentacji cen transferowych, musimy rozważyć różne czynniki porównywalności, czyli istotne różnice między porównywanymi transakcjami lub przedsiębiorstwami.

3467604_blog_50Do określenia stopnia rzeczywistej porównywalności, a następnie dokonania odpowiednich korekt w celu ustalenia warunków zgodnych z zasadą wolnego rynku (lub ich zestawu) niezbędne jest porównanie tych cech transakcji lub przedsiębiorstw, które mogą wpłynąć na warunki transakcji zgodnych z zasadą wolnego rynku. Obejmują one:

  • cechy charakterystyczne dóbr lub usług transferowanych
  • funkcje wykonywane przez strony (biorąc pod uwagę użyte aktywa i podejmowane ryzyko)
  • warunki umowne
  • sytuację ekonomiczną stron oraz
  • stosowane przez nie strategie handlowe i przemysłowe.

Znaczenie każdego z tych czynników przy ustalaniu porównywalności zależy od natury transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi i przyjętej metody ustalania cen.

Jeśli chcesz uzyskać ofertę przygotowania dokumentacji cen transferowych, kliknij tutaj i dowiedz się więcej.

 

28 Paź 2016

Ceny transferowe – sankcje za brak dokumentacji

Dokumentację cen transferowych Podatnik powinien przedstawić w ciągu 7 dni od wezwania urzędu skarbowego. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu poważne sankcje podatkowe oraz karno – skarbowe.

Sankcje podatkowe

  • Sankcja 50% w zakresie różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym  a ustalonym przez organ podatkowy

(więcej…)

18 Paź 2016

Ceny transferowe – co to jest?

Cena może być określona jako po prostu wartość, która wyrażona jest w określonych jednostkach pieniężnych, którą kupujący płaci sprzedającemu za dobra lub usługi będące przedmiotem transakcji.

Ceny transferowe (ang. transfer pricing) są cenami występującymi w transakcjach realizowanych przez podmioty powiązane.

Za ceny transferowe są uważane także ceny w transakcjach zawieranych z podmiotami mającymi swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „raju podatkowym”). (więcej…)

08 Paź 2016