Kiedy należy sporządzać sprawozdanie finansowe?

Ustawa o rachunkowości nie narzuca największej częstotliwości sporządzania sprawozdania finansowego, jednakże mówi, kiedy przynajmniej należy je przygotować. „Przynajmniej” a więc nie „rzadziej niż”.


Jednostka, która podlega przepisom ustawy o rachunkowości, sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj.:

  • 15993765_blogna dzień kończący rok obrotowy
  • na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie
  • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej
  • w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę(dzień wpisu do rejestru tego połączenia)
  • na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek (jeżeli w wyniku połączenia lub podziału powstaje nowa jednostka)
  • na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości

oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *