Zmiany w kapitale jako element sprawozdania finansowego

Zestawienie zmian w kapitale własnym jest obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego w jednostkach, których to sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Zdarza się, że nie wszystkie podmioty zdają sobie sprawę z tego, że ich sprawozdanie finansowe musi być zbadane.

Obowiązek badania sprawozdania fianasowego dotyczy następujących jednostek: banków oraz zakładów ubezpieczeń, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, spółek akcyjnych (z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji) oraz pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  • 2013-08-05średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Ustawowe pojęcie „jednostki” nie ogranicza się jednak jedynie do spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych), gdyż obejmuje ono:

  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, a także inne osoby prawne (z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego)
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne
  • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  • gminy, powiaty, województwa oraz ich związki, a także państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe, państwowe fundusze celowe
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
  • osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
  • pozostałe jednostki, jeśli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *