Jak zaksięgować leasing finansowy?

Leasing finansowy jest zdarzeniem gospodarczym, toteż jeśli już mamy z nim do czynienia, musimy w sposób prawidłowy ująć go w księgach rachunkowych. Czy jest to proste? Hm – w zasadzie rachunkowość sama w sobie nie jest dziedziną skomplikowaną i opiera się na jednej prostej zasadzie: jeśli będziesz rozumiał, z czym masz do czynienia, bez problemu zaksięgujesz każdą transakcję. Skupmy się dzisiaj na udzieleniu odpowiedz na pytanie: „jak zaksięgować leasing finansowy„?

10109486_blogDla uproszczenia przyjmijmy założenie, że w dniu 22 września 2016 r. podpisaliśmy umowę na usługę leasingu samochodu osobowego o wartości (wykazanej w umowie) równej 50 tys. zł. Po przeprowadzeniu testu na prawidłową klasyfikację umowy, doszliśmy do wniosku, że nasza umowa to leasing finansowy.

Po pierwsze musimy pamiętać, że przedmiot umowy, którym w analizowanym przypadku jest samochodów osobowy, należy zaksięgować w wartości godziwej. Zdarzenie to ujmujemy w księgach na kontach „środki trwałe”, w analityce „gr. 7 – pojazdy” w korespondencji z kontem rozrachunkowym kontrahenta leasingowego. Ważne przy tym, aby na tym koncie ujmować tylko zapisy związane z leasingiem finansowym, ponieważ ostatecznie rozrachunki z tytułu leasingu finansowego trafiają w sprawozdaniu do pozycji „zobowiązania finansowych”, które jest odrębne od zobowiązań handlowych.

Bez tytułu

Płatności leasingowe dzielą się na dwie części: kapitałową, zmniejszającą zobowiązanie, oraz odsetkową, stanowiącą koszty finansowe. Opłata wstępna (jeśli dotyczy) również jest traktowana jako zobowiązanie (rozrachunki) finansowe.

Informację na temat leasingowanych przedmiotów powinny zostać zamieszczone w bilansie w pozycji Wartości niematerialne lub prawne lub Rzeczowe aktywa trwałe. Natomiast zdyskontowana wartość bieżąca zobowiązań leasingowych wykazywana jest w źródłach finansowania majątku w pozycji zobowiązań finansowych – odpowiednio krótko- i   długoterminowych.

W rachunku wyników natomiast powinna znaleźć się informacja na temat kosztów amortyzacji (jeśli wariant porównawczy, jeśli kalkulacyjny – koszty rodzajowe powinny zostać zaprezentowane w notach dodatkowych). Część odsetkowa rat ujmowana jest jako koszt finansowy w pozycji odsetki.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *