Leasing finansowy – kryteria

Leasing finansowy jest coraz bardziej popularnym źródłem finansowania działalności. Polska ustawa o rachunkowości nie podaje wprost klasyfikacji umowy leasingowej, w praktyce jednak wyróżnia się leasing operacyjny oraz leasing finansowy.

10109486_blogLeasingiem operacyjnym jest taka umowa, która nie spełnia przesłanek uznania jej za leasing finansowy. Natomiast aby umowa była leasingiem finansowym, musi być zawarta na czas określony oraz spełniać przynajmniej jeden z ustawowych warunków:
• przenosi własność przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta
• zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia
• okres, na jaki została zawarta umowa, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż ¾ tego okresu; prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie na jaki została umowa zawarta, przeniesione na korzystającego
• suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień
• zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie
• umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający
• przedmiot umowy został dostosowany do indywidulanych potrzeb korzystającego; może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *