Tag Archives: sprawozdanie finansowe

Kiedy należy sporządzać sprawozdanie finansowe?

Ustawa o rachunkowości nie narzuca największej częstotliwości sporządzania sprawozdania finansowego, jednakże mówi, kiedy przynajmniej należy je przygotować. „Przynajmniej” a więc nie „rzadziej niż”.


Jednostka, która podlega przepisom ustawy o rachunkowości, sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj.: (więcej…)

22 gru 2017

Leasing finansowy jako jedna z form finansowania działalności

„Wykopane w 1984 r. gliniane tabliczki, zapisane pismem klinowym przez skrybów z sumeryjskiego Ur, ujawniły sensacyjny fakt: już ponad 5000 lat temu w Mezopotamii istniał leasing. Sprawujący  władzę kapłani leasingowali narzędzia i ziemię rolnikom.”

20 lat leasingu w Polsce, Raport Związku Polskiego Leasingu

blog_201301310829517413162881Leasing finansowy jest coraz bardziej popularnym źródłem finansowania działalności. Polska ustawa o rachunkowości nie podaje wprost klasyfikacji umowy leasingowej, w praktyce jednak wyróżnia się leasing operacyjny oraz leasing finansowy. (więcej…)

12 gru 2017

Kontrakty długoterminowe a sprawozdanie finansowe

Jednym z obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego są dodatkowe informacje i objaśnienia, w których należy m.in. zawrzeć informacje na temat wyceny kontraktów długoterminowych. Z pewnością każdy z Was o nich słyszał, być może  niektórzy mieli przyjemność ich bliższego poznania w praktyce. Czy wiecie, czym w zasadzie są kontrakty długoterminowe?

Zdecydowaną większość umów zawieranych między kontrahentami stanowią umowy standardowe, to znaczy takie, które dotyczą bieżących zamówień dostaw lub świadczenia usługi. Księgowe ujęcie tego typu transakcji nie jest trudne, bowiem nie ma w zasadzie większych problemów z jednoznacznym przyporządkowaniem przychodów i kosztów, które ma miejsce w krótkim okresie rozliczeniowym. (więcej…)

02 gru 2017

Zmiany w kapitale jako element sprawozdania finansowego

Zestawienie zmian w kapitale własnym jest obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego w jednostkach, których to sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Zdarza się, że nie wszystkie podmioty zdają sobie sprawę z tego, że ich sprawozdanie finansowe musi być zbadane.

Obowiązek badania sprawozdania fianasowego dotyczy następujących jednostek: banków oraz zakładów ubezpieczeń, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, spółek akcyjnych (z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji) oraz pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: (więcej…)

22 lis 2017

Sprawozdanie finansowe a bilans

Bilans jest pewnym statycznym obrazem jednostki – fotografią sytuacji majątkowej na dany dzień. Obejmuje on informacje o wysokości majątku (aktywów) i źródeł finansowania tego majątku (pasywa).

12756365_blog_55Bilans można sporządzać w tysiącach złotych – o ile nie zniekształca to obrazu jednostki. Złotą zasadą bilansową jest, że aktywa są równe pasywom. Powinien on zawierać dane z bieżącego okresu wraz z danymi porównawczymi z poprzedniego okresu – chyba że nastąpiła zmiana zasad rachunkowości (wówczas należy w bilansie przedstawić dane po uwzględnieniu zmian, a dane przed przekształceniem i skutki tego przekształcenia prezentuje się w dodatkowych objaśnieniach do sprawozdania finansowego). (więcej…)

12 lis 2017

Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest takim dokumentem finansowym, w którym znajduje się informacja na temat sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu, jak również wyniku finansowego. Składa się ono z trzech podstawowych elementów:

  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe objaśnienia i informacje.

(więcej…)

02 lis 2017

Sprawozdanie finansowe – należności zagrożone

Należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego należy objąć odpisem aktualizującym w pełnej wysokości. Z kolei należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna obejmujemy odpisem do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności.

(więcej…)

22 wrz 2017

Sprawozdanie finansowe a bilans – dlaczego mylimy te pojęcia

W języku potocznym nie raz spotykamy zamienne używanie określenia „sprawozdanie finansowe” i „bilans”. Z rachunkowego punktu widzenia podejście takie, oczywiście, nie jest prawidłowe, ponieważ bilans jest tylko jednym z elementów sprawozdania finansowego.

3265468_blogSprawozdanie finansowe obejmuje ogół informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowym. Bilans z kolei – jako jedna ze składowych sprawozdania finansowego – zawiera jedynie wycinek informacji, w dodatku informacji o charakterze statycznym, ponieważ dotyczy sytuacji ze stanem na wybrany dzień – w przeciwieństwie np. do rachunku zysków i strat, w którym prezentowane są przychody osiągnięte i koszty  poniesione w pewnym okresie, a więc jest to zmienna dynamiczna. (więcej…)

22 sie 2017

Księgowy odpowiada m.in. za sprawozdanie finansowe

Księgowy kojarzy nam się tylko z osobą, która sporządza sprawozdanie finansowe. Tymczasem zakres jego obowiązków jest znacznie szerszy, choć – oczywiście – zależy on od wielkości prowadzonej działalności i jej rodzaju, a także od stanowiska księgowego.

(więcej…)

02 sie 2017

Środki trwałe – amortyzacja w sprawozdaniu finansowym

Wydawać by się mogło, że środki trwałe nie są w ogóle problemowym obszarem rachunkowości. Nic bardziej mylnego! Jakże często są one nieprawidłowo prezentowane w sprawozdaniu finansowym – począwszy od rozpoznania środków w leasingu do prawidłowego naliczania amortyzacji.

Amortyzacja środków trwałych nie zawsze prawidłowo jest rozpoznawana dla celów bilansowych. Stawki często są przypisywane przy uwzględnieniu  jedynie KŚT (a więc zasad podatkowych!), a nie na podstawie okresu ekonomicznej przydatności. Zrównanie stawek podatkowych i bilansowych w wielu przypadkach nie jest prawidłowe, gdyż zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość księgowa powinna być kształtowana przez rzeczywisty okres użytkowania danego przedmiotu, a nie okres normatywny, wynikający z ustawy o podatku dochodowym. (więcej…)

22 lip 2017