Środki trwałe

Ustawa o rachunkowości definiuje środki trwałe jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki – z zastrzeżeniem, że należy od pojęcia środki trwałe rozróżnić pojęcie inwestycji (aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek,dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń przez inwestycje rozumie się lokaty).

Środki trwałe obejmują w szczególności:

     • nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
     • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
     • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
     • inwentarz żywy.

 


Środki trwałe – jako element składowy majątku przedsiębiorstwa – należy inwentaryzować zgodnie z ustawą o rachunkowości przynajmniej raz na 4 lata. Inwentaryzację tę przeprowadza się metodą spisu z natury.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj: Spis z natury środków trwałych

Choć środki trwałe to z pozoru jeden z łatwiejszych obszarów rachunkowości, również i on jest narażony na ryzyko błędu: błedy popełniamy bowiem zarówno w procesie naliczania amortyzacji, jak i ustalania wartości środków trwałych (bez uwzględniania zagadnienia utraty wartości).

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj: Środki trwałe – jakie są najczęściej popełniane błędy w sprawozdawczości?

Środki trwałe – jako element składowy majątku przedsiębiorstwa – należy inwentaryzować zgodnie z ustawą o rachunkowości przynajmniej raz na 4 lata. Inwentaryzację tę przeprowadza się metodą spisu z natury.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj: Środki trwałe – czym jest trwała utrata wartości?

Określenie wartości początkowej środków trwałych jest istotne ze względu na fakt, że to ona stanowi podstawę naliczania amortyzacji, która z kolei jest kosztem podatkowy – a więc na podatek dochodowy CIT (lub w przypadku osób fizycznych – PIT).

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj: Środki trwałe – czym jest wartość początkowa (CIT)?