Leasing finansowy

Leasing finansowy jako jedna z form finansowania działalności

„Wykopane w 1984 r. gliniane tabliczki, zapisane pismem klinowym przez skrybów z sumeryjskiego Ur, ujawniły sensacyjny fakt: już ponad 5000 lat temu w Mezopotamii istniał leasing. Sprawujący  władzę kapłani leasingowali narzędzia i ziemię rolnikom.”

20 lat leasingu w Polsce, Raport Związku Polskiego Leasingu

blog_201301310829517413162881Leasing finansowy jest coraz bardziej popularnym źródłem finansowania działalności. Polska ustawa o rachunkowości nie podaje wprost klasyfikacji umowy leasingowej, w praktyce jednak wyróżnia się leasing operacyjny oraz leasing finansowy. (więcej…)

12 gru 2017

Leasing finansowy – jak księgować?

Z chwilą, kiedy rozpoczynamy leasing finansowy, należy zaksięgować przedmiot umowy w wartości godziwej. Księgowanie to odbywa się w następujący sposób.

Załóżmy, że 1 czerwca 2015 roku wzięliśmy w leasing samochód osobowy o wartości 50.000 zł. Jak prawidłowo ująć to zdarzenie w ewidencji księgowej? (więcej…)

02 paź 2017

Księgowanie leasingu finansowego

Leasing finansowy jest zdarzeniem gospodarczym, toteż jeśli już mamy z nim do czynienia, musimy w sposób prawidłowy ująć go w księgach rachunkowych. Czy jest to proste? Hm – w zasadzie rachunkowość sama w sobie nie jest dziedziną skomplikowaną i opiera się na jednej prostej zasadzie: jeśli będziesz rozumiał, z czym masz do czynienia, bez problemu zaksięgujesz każdą transakcję. Skupmy się dzisiaj na udzieleniu odpowiedz na pytanie: „jak zaksięgować leasing finansowy„?

10109486_blogDla uproszczenia przyjmijmy założenie, że w dniu 22 września 2016 r. podpisaliśmy umowę na usługę leasingu samochodu osobowego o wartości (wykazanej w umowie) równej 50 tys. zł. Po przeprowadzeniu testu na prawidłową klasyfikację umowy, doszliśmy do wniosku, że nasza umowa to leasing finansowy.

Po pierwsze musimy pamiętać, że przedmiot umowy, którym w analizowanym przypadku jest samochodów osobowy, należy zaksięgować w wartości godziwej. Zdarzenie to ujmujemy w księgach na kontach „środki trwałe”, w analityce „gr. 7 – pojazdy” w korespondencji z kontem rozrachunkowym kontrahenta leasingowego. Ważne przy tym, aby na tym koncie ujmować tylko zapisy związane z leasingiem finansowym, ponieważ ostatecznie rozrachunki z tytułu leasingu finansowego trafiają w sprawozdaniu do pozycji „zobowiązania finansowych”, które jest odrębne od zobowiązań handlowych.
(więcej…)

12 mar 2017

Leasing finansowy – kryteria MSR

Stosownie do standardów międzynarodowych (Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 „Leasing”) za umowę leasingu finansowego uważać należy taką umowę, w której na leasingobiorcę przechodzą wszystkie pożytki i całe ryzyko z tytułu posiadania przedmiotu leasingu.

(więcej…)

22 lut 2017

Leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym

Poza ujęciem leasingu finansowego w księgach rachunkowych, korzystający musi również prawidłowo zaprezentować go w sprawozdaniu finansowym.

Przedmiot umowy jest wykazywany w bilansie w pozycji „Wartości niematerialne i prawne” lub „Rzeczowe aktywa trwałe” – w wartości netto, to znaczy pomniejszone o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące (jeśli wystąpiły). Należy przy tym pamiętać, że do tych pozycji w informacjach dodatkowych należy wykazać tabelę zmian (ruchów), obejmującą salda początkowe, zwiększenia i zmniejszenia dokonane w ciągu okresu sprawozdawczego oraz salda końcowe. Zmiennymi definiującymi wnip i środki trwałe są: wartość początkowa, umorzenie oraz amortyzacja okresu, dokonane odpisy aktualizujące wartość i wynikająca z powyższych wartość netto (często zwana wartością księgową), przeniesiona do bilansu. (więcej…)

02 lut 2017

Jak ująć leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym?

Poza ujęciem leasingu finansowego w księgach rachunkowych, korzystający musi również prawidłowo zaprezentować go w sprawozdaniu finansowym.

Przedmiot umowy jest wykazywany w bilansie w pozycji „Wartości niematerialne i prawne” lub „Rzeczowe aktywa trwałe” – w wartości netto, to znaczy pomniejszone o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące (jeśli wystąpiły). Należy przy tym pamiętać, że do tych pozycji w informacjach dodatkowych należy wykazać tabelę zmian (ruchów), obejmującą salda początkowe, zwiększenia i zmniejszenia dokonane w ciągu okresu sprawozdawczego oraz salda końcowe. Zmiennymi definiującymi wnip i środki trwałe są: wartość początkowa, umorzenie oraz amortyzacja okresu, dokonane odpisy aktualizujące wartość i wynikająca z powyższych wartość netto (często zwana wartością księgową), przeniesiona do bilansu. (więcej…)

22 gru 2016

Leasing finansowy – czy można uprościć?

Leasing finansowy zdefiniowany jest odmiennie w prawie bilansowym i podatkowym. Należy o tym pamiętać, ponieważ błędne sklasyfikowanie umowy wpływa na inne obszary sprawozdania finansowego: podatek dochodowy czy ujęcie zobowiązań finansowych.

Ustawodawca zezwala na pewne uproszczenie polegające na tożsamym (jednakowym) traktowaniu umowy dla celów bilansowych z przesłankami występującymi w ustawie o podatku dochodowym. (więcej…)

29 lis 2016

Jak ująć leasing finansowy w księgach rachunkowych?

Leasing finansowy prezentujemy w księgach rachunkowych inaczej niż leasing operacyjny. Z reguły z tym drugim nie ma większych kłopotów, bo operacyjny jest niemal identyczny ze zwykłym wynajmem.. Pytania pojawiają się jednak w przypadku leasingu finansowego: po pierwsze do ewidencji należy wprowadzić przedmiot umowy, po drugie prawidłowo ująć zobowiązanie i płatności rat, a po trzecie – chyba najtrudniejsze – na dzień wyceny wycenić zobowiązanie finansowe.

Podpisanie umowy leasingowej powoduje konieczność wprowadzenia przedmiotu umowy do ewidencji środków trwałych korzystającego. Operacja ta jest księgowana na koncie środków trwałych (lub wartości niematerialnych i prawnych – w zależności od przedmiotu umowy) w korespondencji z kontem rozrachunkowym (zobowiązania z tytułu leasingu finansowego). (więcej…)

02 lis 2016

Jak zaksięgować leasing finansowy?

Leasing finansowy jest zdarzeniem gospodarczym, toteż jeśli już mamy z nim do czynienia, musimy w sposób prawidłowy ująć go w księgach rachunkowych. Czy jest to proste? Hm – w zasadzie rachunkowość sama w sobie nie jest dziedziną skomplikowaną i opiera się na jednej prostej zasadzie: jeśli będziesz rozumiał, z czym masz do czynienia, bez problemu zaksięgujesz każdą transakcję. Skupmy się dzisiaj na udzieleniu odpowiedz na pytanie: „jak zaksięgować leasing finansowy„?

10109486_blogDla uproszczenia przyjmijmy założenie, że w dniu 22 września 2016 r. podpisaliśmy umowę na usługę leasingu samochodu osobowego o wartości (wykazanej w umowie) równej 50 tys. zł. Po przeprowadzeniu testu na prawidłową klasyfikację umowy, doszliśmy do wniosku, że nasza umowa to leasing finansowy.

Po pierwsze musimy pamiętać, że przedmiot umowy, którym w analizowanym przypadku jest samochodów osobowy, należy zaksięgować w wartości godziwej. Zdarzenie to ujmujemy w księgach na kontach „środki trwałe”, w analityce „gr. 7 – pojazdy” w korespondencji z kontem rozrachunkowym kontrahenta leasingowego. Ważne przy tym, aby na tym koncie ujmować tylko zapisy związane z leasingiem finansowym, ponieważ ostatecznie rozrachunki z tytułu leasingu finansowego trafiają w sprawozdaniu do pozycji „zobowiązania finansowych”, które jest odrębne od zobowiązań handlowych.
(więcej…)

22 wrz 2016

Środki trwałe w leasingu operacyjnym

Środki trwałe w leasingu operacyjnym w zasadzie traktowane są analogicznie, jak byśmy je wynajmowali. Nie są naszą własnością, a skoro nie są naszą własnością, to nie mamy prawa wykazywać ich w naszej ewidencji. Idąc dalej – skoro nie wykazujemy ich w naszej ewidencji, również nie możemy dokonywać od niech odpisów amortyzacyjnych.

3577071_blogSamochód, komputer czy jakiekolwiek inne środki trwałe leasingowane w leasingu operacyjnym traktujemy analogicznie, jak np. pomieszczenie biurowe, które wynajmujemy. Mimo iż korzystamy z biura, nie wykazujemy go w naszych księgach. (więcej…)

22 sie 2016