Sprawozdanie finansowe a bilans

Bilans jest pewnym statycznym obrazem jednostki – fotografią sytuacji majątkowej na dany dzień. Obejmuje on informacje o wysokości majątku (aktywów) i źródeł finansowania tego majątku (pasywa).

12756365_blog_55Bilans można sporządzać w tysiącach złotych – o ile nie zniekształca to obrazu jednostki. Złotą zasadą bilansową jest, że aktywa są równe pasywom. Powinien on zawierać dane z bieżącego okresu wraz z danymi porównawczymi z poprzedniego okresu – chyba że nastąpiła zmiana zasad rachunkowości (wówczas należy w bilansie przedstawić dane po uwzględnieniu zmian, a dane przed przekształceniem i skutki tego przekształcenia prezentuje się w dodatkowych objaśnieniach do sprawozdania finansowego).

Wartość poszczególnych grup składników aktywów musi wynikać z ich wartości księgowej, uwzględniającej dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące aktywa trwałe (w tym również wynikające z trwałej utraty wartości środków trwałych), rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy) oraz należności.

Jeżeli jednostka ma bezwarunkowe prawo do kompensaty aktywów finansowych i zobowiązań finansowych danego rodzaju i zamierza je rozliczyć w kwocie netto albo jednocześnie wydać składnik aktywów i rozliczyć zobowiązanie, wówczas te aktywa i zobowiązania wykazywać należy również w kwocie netto po kompensacie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *