Sprawozdanie finansowe a odpisy aktualizujące

W sprawozdaniu finansowym najczęściej mamy do czynienia z odpisami aktualizującymi wartość należności oraz zapasów. Odpisy aktualizujące są kategorią szacunkową, dlatego ważne jest ustalenie jednolitej metodologii szacowania ich wartości.

Podczas obliczania odpisu aktualizującego wartość zapasów, najczęściej wybieramy metodę wskaźników procentowych. Nie jest ona jednak w pełni prawidłowa, ponieważ bazuje jedynie na stopniu zalegania zapasów na magazynie – ale zupełnie pomija kwestię tego, co działo się w przeszłości.

6537547_blog_18Często również błędna wartość odpisu na zapasy w sprawozdaniu finansowym jest związana z  brakiem aktualizacji wyceny zapasów wolnorotujących lub niepełnowartościowych, ponieważ wychodzimy z założenia, że w końcu uda nam się ich sprzedać, oraz  nieuwzględnianiem odniesienia cen ewidencyjnych do cen sprzedaży netto.

Z kolei podstawowym problem z prawidłowym oszacowaniem odpisu aktualizującego wartość należności jest bezkrytyczne przyjmowanie założenia, że odpis nie może dotyczyć należności nieprzeterminowanych, przez co obejmuje się nim tylko i wyłącznie należności przeterminowane. Jednak w szacunku tym konieczna jest analiza historyczna ściągalności wszystkich należności w przeszłości, co znajduje uzasadnienie w fakcie, że część nieprzeterminowanych dziś należności stanie się nieściągalna w przyszłości.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *