Leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym

Poza ujęciem leasingu finansowego w księgach rachunkowych, korzystający musi również prawidłowo zaprezentować go w sprawozdaniu finansowym.

Przedmiot umowy jest wykazywany w bilansie w pozycji „Wartości niematerialne i prawne” lub „Rzeczowe aktywa trwałe” – w wartości netto, to znaczy pomniejszone o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące (jeśli wystąpiły). Należy przy tym pamiętać, że do tych pozycji w informacjach dodatkowych należy wykazać tabelę zmian (ruchów), obejmującą salda początkowe, zwiększenia i zmniejszenia dokonane w ciągu okresu sprawozdawczego oraz salda końcowe. Zmiennymi definiującymi wnip i środki trwałe są: wartość początkowa, umorzenie oraz amortyzacja okresu, dokonane odpisy aktualizujące wartość i wynikająca z powyższych wartość netto (często zwana wartością księgową), przeniesiona do bilansu.

10109486_blogZobowiązanie leasingowe jest wykazywane w pozycji „Inne zobowiązania finansowe” – w podziale na część krótkoterminową (przypadającą na okres najbliższych 12 miesięcy) oraz długoterminową (powyżej 12 miesięcy), przy czym należy pamiętać, że na dzień wyceny zobowiązanie to wykazuje się w zdyskontowanej wartości.

Część odsetkowa rat (płatności) ujmowana jest jako koszt finansowy w pozycji odsetki.

W rachunku wyników powinna znaleźć się informacja na temat kosztów amortyzacji (jeśli wariant porównawczy, jeśli kalkulacyjny – koszty rodzajowe powinny zostać zaprezentowane w notach dodatkowych). 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *