Monthly Archives: luty 2017

Leasing finansowy – kryteria MSR

Stosownie do standardów międzynarodowych (Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 „Leasing”) za umowę leasingu finansowego uważać należy taką umowę, w której na leasingobiorcę przechodzą wszystkie pożytki i całe ryzyko z tytułu posiadania przedmiotu leasingu.

(więcej…)

22 lut 2017

Sprawozdanie finansowe a odpisy aktualizujące

W sprawozdaniu finansowym najczęściej mamy do czynienia z odpisami aktualizującymi wartość należności oraz zapasów. Odpisy aktualizujące są kategorią szacunkową, dlatego ważne jest ustalenie jednolitej metodologii szacowania ich wartości.

Podczas obliczania odpisu aktualizującego wartość zapasów, najczęściej wybieramy metodę wskaźników procentowych. Nie jest ona jednak w pełni prawidłowa, ponieważ bazuje jedynie na stopniu zalegania zapasów na magazynie – ale zupełnie pomija kwestię tego, co działo się w przeszłości. (więcej…)

12 lut 2017

Leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym

Poza ujęciem leasingu finansowego w księgach rachunkowych, korzystający musi również prawidłowo zaprezentować go w sprawozdaniu finansowym.

Przedmiot umowy jest wykazywany w bilansie w pozycji „Wartości niematerialne i prawne” lub „Rzeczowe aktywa trwałe” – w wartości netto, to znaczy pomniejszone o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące (jeśli wystąpiły). Należy przy tym pamiętać, że do tych pozycji w informacjach dodatkowych należy wykazać tabelę zmian (ruchów), obejmującą salda początkowe, zwiększenia i zmniejszenia dokonane w ciągu okresu sprawozdawczego oraz salda końcowe. Zmiennymi definiującymi wnip i środki trwałe są: wartość początkowa, umorzenie oraz amortyzacja okresu, dokonane odpisy aktualizujące wartość i wynikająca z powyższych wartość netto (często zwana wartością księgową), przeniesiona do bilansu. (więcej…)

02 lut 2017