Do kiedy zatwierdzić sprawozdanie finansowe?

Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki, który zobligowany jest do zapewnienia jego przygotowania nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Kierownik jednostki przedstawia sprawozdanie odpowiednim organom.

Sprawozdanie finansowe powinna podpisać osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz z kierownikiem jednostki. Jeżeli natomiast jednostką kieruje organ wieloosobowy, podpis powinni złożyć wszyscy członkowie tego organu.

15993765_blogSprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez odpowiedni organ nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności nie jest uzasadnione, sprawozdanie powinno zostać skorygowane poprzez jednoczesne dokonanie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.

Jeżeli jednak zdarzenia po dacie bilansowej nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, odpowiednie wyjaśnienia wystarczy zamieścić w informacji dodatkowej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *