Leasing finansowy – czy można uprościć?

Leasing finansowy zdefiniowany jest odmiennie w prawie bilansowym i podatkowym. Należy o tym pamiętać, ponieważ błędne sklasyfikowanie umowy wpływa na inne obszary sprawozdania finansowego: podatek dochodowy czy ujęcie zobowiązań finansowych.

Ustawodawca zezwala na pewne uproszczenie polegające na tożsamym (jednakowym) traktowaniu umowy dla celów bilansowych z przesłankami występującymi w ustawie o podatku dochodowym.

10109486_blogJednakże z uproszczenia tego nie mogą skorzystać następujące podmioty:

 • banki oraz zakłady ubezpieczeń
 • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji
 • pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
    • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób
    • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,
    • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Jeśli Twój podmiot nie zalicza się do żadnej z powyższych grup, masz prawo ujmować umowę leasingową analizując tylko jej podatkową klasyfikację.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *