Środki trwałe – co to właściwie jest?

Czy wiecie, że środki trwałe zdefiniowane zostały odmiennie w ujęciu podatkowym i bilansowym?

 • Prawo bilansowe

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 Ustawy o rachunkowości, prawo bilansowe definiuje środki trwałe jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

 • nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 • inwentarz żywy

7561851_blogUstawa o rachunkowości wyłącza z zakresu środków trwałych pojęcie inwestycji, a więc  aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści  ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty.

 • Prawo podatkowe

Definicję środków trwałych w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych znajdziemy w art. 16a ust. 1 Ustawy o CIT. Tutaj środki trwałe są rozumiane jako stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą
albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o CIT

 • rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi

 

 • stanowiące własność lub współwłasność podatnika,
 • nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
 • kompletne i
 • zdatne do użytku

 

 • kompletne
 •  i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania
 • o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok
 • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok,
 • przeznaczone na potrzeby jednostki
 • wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *