Co zawiera sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest takim dokumentem finansowym, w którym znajduje się informacja na temat sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu, jak również wyniku finansowego. Składa się ono z trzech podstawowych elementów:

  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe objaśnienia i informacje.

grafika nr 20Ponadto jednostki, które podlegają badaniu przez biegłego rewidenta sporządzają  dodatkowo zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Trzeba pamiętać również o tym, że samo sprawozdanie finansowe nie jest wystarczające, bowiem ustawa o rachunkowości nakazuje, aby do rocznego sprawozdania finansowego dołączyć ponadto sprawozdanie z działalności jednostki.

A zatem zachęcamy Was do podążania razem z nami przez tajemnice sporządzania sprawozdania finansowego. Uważając na najczęściej popełniane błędy, poprowadzimy Was przez takie zagadnienia jak: środki trwałe, rachunek przepływów pieniężnych czy leasing finansowy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *