Monthly Archives: lipiec 2016

Sprawozdanie finansowe – jak wyliczyć odpis

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Ważne! Jeśli niezapłacona należność uległa przedawnieniu, została umorzona lub uznana za nieściągalną, to nie tworzy się na nią odpisu aktualizującego. Zaistnienie tych przesłanek jest podstawą do definitywnego wyksięgowania niezapłaconej należności z ksiąg rachunkowych i ujęcia jej w pozostałych kosztach operacyjnych (lub kosztach finansowych). (więcej…)

21 lip 2016

Sprawozdanie finansowe – odpis na należności

W większości sprawozdań finansowych ujawniamy pozycję należności – bądź to należności handlowych (z tytułu dostaw i usług), należności budżetowe czy inne należności. Wśród nich miejsce swoje znajdują także należności sporne i wątpliwe – np. należności od kontrahenta, który ogłosił upadłość lub został postawiony w stan likwidacji.

Czy wiecie, jak należy wycenić takie należności w sprawozdaniu finansowym? (więcej…)

01 lip 2016