Kiedy należy sporządzać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub inny dzień bilansowy.

Za dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych uznaje się:

  • 15993765_blogdzień kończący rok obrotowy
  • dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie
  • dzień poprzedzający zmianę formy prawnej
  • dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę(dzień wpisu do rejestru tego połączenia) – w jednostce przejmowanej
  • dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek (jeżeli w wyniku połączenia lub podziału powstaje nowa jednostka)
  • dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *