Sprawozdanie finansowe – zmiany w UoR od 1 stycznia 2016

Tuż przed chwilą weszliśmy w nowy 20016 rok. Okres ten wiąże się nie tylko z chwilami refleksji, podejmowaniem postanowień noworocznych, ale również z szeregiem zmian, jakie obowiązują nas od kilku dni. Portal sprawozdanie finansowe chce Wam o nich krótko przypomnieć.

Jedną z najistotniejszych, naszym zdaniem, zmian w zapisach ustawy o rachunkowości jest pojawienie się zupełnie nowej definicji „małej jednostki” (nowo dodany art. 3 ust. 1c i 1d).

W rozumieniu Ustawy do jednostek małych zaliczamy:

  • 15993765_blogspółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
    1. 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
    2. 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
    3. 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5

Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których powyżej, a które

  • za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 oraz
  • w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1c pkt 1 wielkości.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *