Sprawozdanie finansowe – zmiany w KSR nr 7

W dniu 25.11.2014 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął znowelizowany KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”.

W znowelizowanym standardzie zostały dodane punkty dotyczące stosowania KSR-ów i MSR-ów w związku z art. 10 ust. 3, tj.:

5883409_blog_40W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować MSR.

KSR nr 7 zawiera zapisy porządkujące hierarchię stosowania różnych istniejących wytcznych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *