Sprawozdanie finansowe – jakie zmiany w KSRach w 2014 roku?

W roku 2014 Komitet Standardów Rachunkowości wydał:

  • dwa nowe standardy

  • istotnie znowelizował dwa istniejące standardy.

Ponieważ jesteśmy w gorącym okresie sporządzania sprawozdania finansowego za 2014 rok, przypominamy, że zmiany te powinny zostać zawarte w przygotowywanych przez Was sprawozdaniach.

Zmianie uległ KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” – miał zostać dostosowany do zmian standardów międzynarodowych w zakresie w zakresie ujęcia zysków i strat aktuarialnych. Przed nowelizacją krajowe prawo bilansowe odwoływało się w tym temacie do standardów międzynarodowych (ujęcie w innych całkowitych dochodach).5136500_blog_44

Zgodnie ze znowelizowanym KSR nr 6 zyski i straty aktuarialne obciążają bezpośrednio wynik finansowy jednostki, stanowią bowiem pozostałe przychody lub koszty operacyjne (wcześniej prezentowano je raczej poprzez kapitały).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *